Propostes de la Comissió per els Pressupostos Participatius

Les propostes escollides per la Comissió de Benestar Social i Salut per afegir als Pressupostos Participatius són les següents:


  • Elaboració d’un catàleg de Serveis Socials i Salut públics, que s’actualitzi periòdicament i es pugui distribuir la informació en panells que es disposin arreu del municipi, via Internet i mitjans de comunicació.
  • Incloure una partida pressupostària per facilitar els serveis d’atenció domiciliaria per a la gent gran que ho necessiti, de dues maneres: formant el personal que ha de fer l’atenció i subvencionant aquelles persones que no tinguin els mitjans per sufragar la seva pròpia atenció.

  • Incloure en la plantilla de l’Ajuntament el percentatge de personal amb discapacitats que marca la legislació vigent i fer una campanya de comunicació entre les empreses privades i la UCEP per promoure la incorporació d’aquestes persones al món laboral.